تصویر مرتبط

آن قدر رفیق بی وفا داشته ام،

آن قدر آدمها ترکم گفته اند،

که دیگر قلبم 

تبدیل به سنگ میشود

گریه هایم محو خواهند شد

و به زودی مرگ تدریجی ای 

که مدتهاست شروع شده،

به پایانم خواهد رسید

و به پایانم خواهد رساند!

#پر-نویس