انسان ها اگر از همدیگر هیچ انتظاری نداشته باشند آسوده خواهند بود.

اینگونه کسی نه بد خواهد شد و نه غمگین..

#ناشناس