خورشید

و من

خورشید را

در چشمان تو یافتم

آنگاه که از نور نگاهت 

بی اراده 

گرمم شد!

#پر-نویس