تو به سان خورشیدی آمدی

و با نورت امید هایم را روشن

و زندگیم را گرم ساختی

اما نزدیک تر که شدی

با گرمایت

زندگیم را آتش زدی

و با نورت چشمانم را زدی

کمی عقب تر بایست

تو از دور 

زیباتری!

#پرنویس