نتیجه تصویری برای سکوت

نتیجه تصویری برای فریاد را همه می شنوند هنر واقعی شنیدن صدای سکوت است

آنقدر از حرف لبریزم که تنها سکوت خالی ام میکند...!