من از میان دو واژه ی بی کسی و تنهایی ،بی کسی را انتخاب میکنم.زیرا به نظرم بی کسی صادق تر است تو میدانی که هیچ کس را نداری اما تنهایی به آدم امید می دهد که شاید کسی بیاید...
روزبه معین