وقتی فهمیدم استفن اروینگ دیگر بر نمی گردد،قلبم شکست.ولی آنه!یک قلب شکسته ،در زندگی واقعی به دردناکی داخل قصه ها نیست.مثل یک دندان آزار دهنده قابل مداراست...