وختی ببینی حتی یه نفرم سعی نمیکنه خوشحالت کنه و واسه کسی مهم نیسی و رفیق فابریکت یه زنگ نمیزنه حالتو بپرسه میشه اوج بدبختی

ینی حال و روز الان من