نتیجه تصویری برای آنی شرلی

آنی به چهره ی مشتاق و و چشم های قهوه ای دوشیزه لوندر لبخند زد و گفت:«اما شما پیر نیستید،پیری خصیصه ای است  که با انسان زاده می شود، نه مقام و مرتبه ای که انسان به آن می رسد.»

-بعضی ها با پیری به دنیا آمده اند، بعضی ها به آن دست پیدا کرده اندو بعضی ها پیری را به زور قبول کرده اند.

آنی شرلی نوشته ی ال.ام.مونتگمری