ایست!

آهسته بروید!

آهسته بنوشید لحظه لحظه هارا،

جرعه جرعه

و با اندکی تامل!

گاهی چشمتان را ببندید ،

روی تمام چیزهای آزار دهنده،

روی تمامشان!

گاهی باید ایستاد و نگریست، 

گاهی هم هست که باید به سرعت گذشت 

از روی تمام زخم ها...!

#پر-نویس